Διαγωνισμοί έργων & προμηθειών


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΧΡΗΣΗ 2009΄΄, με προϋπολογισμό 205.000  ΕΥΡΩ.(πλέον ΦΠΑ] Το έργο εντάσσεται  την κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 202.407,41 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Οδός Σπάρτης 46, μέχρι τις 26/2/2009 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ.

Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.