Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων


Ποιότητα  επεξεργασμένων λυμάτων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και παροχέτευσης λυμάτων καθορίζονται στις ακόλουθες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί για την Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Λυμάτων  Καλαμάτας:
1.    Α.Π. 30152 / 18.2.1994/ΥΠΕΧΩΔΕ
2.    Κ.Υ.Α.   Α.Π. οικ. 84054/31.5.2002/ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ
3.    ΚΥΑ οικ. 129241/15.9.2004 ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα όρια των παραμέτρων ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται  τόσο στους περιβαλλοντικούς όρους όσο και στην Οδηγία 91/271.O αποδέκτης στον οποίο διατίθενται τα επεξεργασμένα λύματα της Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας είναι ο Μεσσηνιακός κόλπος και σύμφωνα με την ΚΥΑ 19661/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29.9.1999 και ΦΕΚ Β΄405/3.4.2002) είναι κανονικός αποδέκτης και επομένως τα όρια με τα οποία πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ είναι αυτά που αναφέρονται στην τέταρτη στήλη δηλαδή ΒΟD5 <25 mg/l, COD <125 mg/l και TSS < 35 mg/l (προαιρετικά).
Από την εξέταση των ορίων του ανωτέρω Πίνακα διαπιστώνεται ότι τα όρια που τίθενται από τους   Περιβαλλοντικούς Όρους της ΚΥΑ 129241/2004  είναι αυστηρότερα  από τα όρια της Οδηγίας 91/271 για κανονικό αποδέκτη αφού θέτουν όριο για μία επιπλέον παράμετρο, το αμμωνιακό  άζωτο  (N-NH3). Δηλαδή παρά το γεγονός ότι  ο αποδέκτης δεν είναι ευαίσθητος,  οι Περιβαλλοντικοί Όροι θέτουν  προδιαγραφές αυστηρότερης επεξεργασίας από  δευτεροβάθμια.

Οι παράμετροι που αφορούν την ποιότητα εκροής  και προσδιορίζονται εργαστηριακά σε καθημερινή σχεδόν βάση  είναι:  COD,  Ν-ΝΗ4 + ,  Ν-ΝΟ3-  ΤSS και    BOD5 .Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.