Κόστος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και τρόπος εξόφλησης


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣTo κόστος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης προκύπτει σαν άθροισμα της δαπάνης διακλάδωσης, του τέλους σύνδεσης και του ΦΠΑ και εξαρτάται από το πλάτος του δρόμου και την επιφάνεια του κτηρίου που «μετράει» στο συντελεστή δόμησης.

Παράδειγμα:
Έστω ότι πρόκειται για κτήριο δύο ορόφων α)Ισόγειο 150,0μ²  και β) 1ος όροφος 120,0μ². Δηλαδή σύνολο δόμησης 270,0μ².Το κτήριο βρίσκεται σε δρόμο πλάτους 8,00 μ.μ.

Δαπάνη Διακλάδωσης:  
(Πλάτος δρόμου  -1): 2 = (8μ.-1μ.):2=3,5 μ. 
3,5 μ.Χ 115,67€/μ. =  404,84 Ευρώ
Αξία φρεατίου προσαρμογής = 115,67 Ευρώ 
Δαπάνη   διακλάδωσης: 520,51 Ευρώ

Τέλος Σύνδεσης:
(Τα πρώτα  μέχρι 100μ²Χ1,57 €/μ². Τα επόμενα μέχρι 200μ²Χ5,93€/μ².  Τα πλέον των 200μ²Χ6,36€/μ²).

100μ² Χ 1,48€/μ²   =   157,00 €
100μ² Χ 5,93/μ²   =   593,00 €
70μ²   Χ 6,02€/μ²   =   445,20 €
Τέλος σύνδεσης:       1.195,20 Ευρώ

Δαπάνη Διακλάδωσης + Τέλος Σύνδεσης = Σύνολο Δαπάνης
520,51 + 1.195,20 = 1.715,71 Ευρώ


ΦΠΑ: 23%
Σύνολο δαπάνης Χ ΦΠΑ 23% 
1.715,71 € Χ 23% =  394,61 Ευρώ


ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1.715,71 € + 394,61 € = 2.110,32 ΕυρώΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1. Προκαταβολή το 10% του τελικού ποσού πληρωμής .
2.110,32 € Χ 10% = 211,03 €

2. Το υπόλοιπο 90% της δαπάνης:

 

1ος τρόπος εξόφλησης.
Σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις. 

Δηλαδή 1.899,29 €: 12 = 158,27 €/μήνα 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την πληρωμή της προκαταβολής. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% στο ποσό της οφειλόμενης δόσης ανά μήνα.2ος τρόπος εξόφλησης
Εφάπαξ καταβολή  με έκπτωση 10%. 

Δηλαδή 1.899,29 € - 189,93 € = 1.709.36,00 € 

Η εφάπαξ καταβολή γίνεται το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την πληρωμή της προκαταβολής.

Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.