ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16η (11-10-18)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Γ Ι Α  Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Προς τα Αξιότιμα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Πέμπτη 11/10/2018 και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω έκτακτων θεμάτων :

Η σημερινή συνεδρίαση είναι έκτακτη για τους παρακάτω λόγους:
1.Πρέπει να εγκριθούν οι μελέτες και να αποφασισθεί η κατάθεση πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά στη ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης των ΔΕΥΑ, για την οποία πρόσκληση η υποβολή προτάσεων αρχίζει την 15η Οκτωβρίου με αξιολόγηση κατά σειρά κατάθεσης πρότασης.


2.Πρέπει να ορισθεί επιτροπή άμεσα (εντός 5 ημερών από την κατάθεση δήλωσης βλαβών στο έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών –Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δ. Καλαμάτας Β΄φάση» λόγω ανωτέρας βίας.) για να εξετάσει την δήλωση και να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο.


3.Να εξουσιοδοτήσει τη Νομικό Σύμβουλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Πολυμενέα Παναγιώτα για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας τακτικής που γίνεται στις 16/10/2018

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11/10/2018


ΘΕΜΑ 1ο:Υπηρεσία: Χαρτογραφική αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης με κάθε δόκιμη χαρτογραφική απεικόνιση .
Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης

ΘΕΜΑ 2ο: Υπηρεσία: Δημιουργία βάσης δεδομένων ψηφιοποίησης δικτύων Ύδρευσης και αποτύπωση υδρομέτρων σε χάρτη
Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης

ΘΕΜΑ 3ο: Προμήθεια λογισμικού Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών
-Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών
-Έγκριση μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για ψηφιακή Χαρτογράφηση και διαχείριση των δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών –Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δ. Καλαμάτας Β΄φάση»
-Ορισμός Επιτροπής για αποζημίωση λόγω ανωτέρας βίας

ΘΕΜΑ 6ο: Εξουσιοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Πολυμενέα Παναγιώτα για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας τακτικής

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ