Έτη 2007-2010

Ι. ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της.

2. Τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με σκοπό την αλλαγή θέσης των υδρομέτρων, κατάργησή τους από τα πεζοδρόμια, και την τοποθέτησή τους σε ντουλάπια στους κοινόχρηστους χώρους των οικοδομών ή σε φάτνωμα στην περίφραξή τους.

 

ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ

1. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της τεχνικής μελέτης μεταφοράς πρόσθετης ποσότητας 1.200 μ³ νερού ανά ώρα, από τις πηγές του Αγίου Φλώρου έως τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Ύδρευσης στο Πήδημα για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης.

2. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη του έργου «Επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού», συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης και οι απαραίτητες συνοδευτικές μελέτες (περιβαλλοντική, γεωλογική, χωροθέτησης, κόστους οφέλους κ.λπ.) ώστε το έργο να είναι ώριμο για να υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότησή του από το ΕΤΠΑ και στη συνέχεια, εφόσον εγκριθεί, να κατασκευασθεί με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.

3. Ολοκληρώθηκε η μελέτη «Ανακαίνιση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας» και έχει κατατεθεί πρόταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χρηματοδότηση έργου για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης του Δήμου Καλαμάτας μήκους 30 χλμ., συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000,00 Ευρώ.

4. Ολοκληρώνεται η μελέτη για την αύξηση, κατά 70%,της παροχετευτικότητας του ποταμού Νέδοντα, και στη συνέχεια θα υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση του έργου.

 

ΙΙΙ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. απέκτησε πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2000 για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων υποδομής και των τεχνικών μελετών τους – ανάθεση προμηθειών υποδομής.

2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. απέκτησε, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διαχειριστική επάρκεια ως τελικός δικαιούχος για τα έργα της Δ΄ προγραμματικής περιόδου 2007 -2013.

3. Η εξόφληση των λογαριασμών νερού εκτός των γραφείων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. γίνεται και μέσω του δικτύου Τραπεζών ALPHA BANK και Αγροτικής, καθώς επίσης και με web banking μέσω ALPHA BANK.

4. Εισαγωγή και λειτουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

5. Λειτουργεί ιστοσελίδα στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το σύνολο του ενεργητικού το έτος 2009 ανήλθε στο ποσό των 45.624.215,31 έναντι 37.435.610,01 το έτος 2006.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό το έτος 2009 έκλεισε με ζημιά ύψους 619.356,07 Ευρώ. Σημειώνεται ότι προ αποσβέσεων δεν υπήρχε ζημιά και η επιχείρηση παρουσίαζε κέρδη ύψους 293.937,84 Ευρώ.
Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των 10.010.407,00 Ευρώ.
Το τεχνικό πρόγραμμα που καταρτίστηκε για το έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.978.921,00 Ευρώ.

V. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Α. ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

Με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής , το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη ΔΕΥΑΚ εκτελέστηκαν έργα και προμήθειες κόστους 5.809.898 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε ήταν:

1. 35.680 μέτρα δικτύου ύδρευσης (Φωτογραφία 1: «Κεντρικός τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης για υδροδότηση των παραλιακών οικισμών ανατολικά της Καλαμάτας»).

2. 24.500 μέτρα δικτύου και 8 αντλιοστάσια ακαθάρτων (Φωτογραφία 2: «Κεντρικός αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων στον παραλιακό δρόμο Μ. Μαντίνειας», Φωτογραφία 3: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Ευαγγελιστρίας Βέργας»).

3. 1 δεξαμενή χωρητικότητας 1.400 m3

4. 1 αποφρακτικό μηχάνημα (Φωτογραφία 4: «Αποφρακτικό μηχάνημα για απόφραξη και συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων»).

5. 1 σύστημα τηλεσκόπησης με βιντεοκάμερα ελέγχου αγωγών αποχέτευσης. (Φωτογραφία 5: «Σύστημα επισκόπησης αγωγών αποχέτευσης με βιντεοκάμερα»).

 

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων βελτιώθηκε σημαντικά το υδρευτικό σύστημα της πόλης της Καλαμάτας και των παραλιακών οικισμών των Δήμων Καλαμάτας και Αβίας και καλύπτει αποτελεσματικά τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της περιοχής. Παράλληλα επεκτάθηκε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες τόσο στην πόλη όσο και σε όλα τα πεδινά Διαμερίσματα. Με τον κεντρικό αγωγό από την Καλαμάτα μέχρι τις Κιτριές παρέχεται η δυνατότητα , αποχέτευσης όλης η παραλιακής ζώνης. Αποτέλεσμα: Η θάλασσά μας προστατεύεται αποτελεσματικά, η ποιότητα ζωής αναβαθμίζεται και οι προοπτικές ανάπτυξης βελτιώνονται αισθητά.

 

Β. ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΘΗΣΕΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. χρηματοδοτήθηκε από τις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 400.000,00 Ευρώ για έργα και μελέτες αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Πιο αναλυτικά :

1. Κατασκευάστηκε αγωγός μεταφοράς νερού μήκους 2.250 μ. και αντικαταστάθηκε ο εξοπλισμός των δύο γεωτρήσεων του Γ.Ο.Ε.Β. στις περιοχές των Τ.Δ. Πηδήματος και Αριοχωρίου, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν πρόσθετες ποσότητες νερού στο σύστημα υδροδότησης του Συνδέσμου Ύδρευσης της τάξης των 10.000 m3 την ημέρα (Φωτογραφία 6: «Αντικατάσταση εξοπλισμού της γεώτρησης του Γ.Ο.Ε.Β. στο Αριοχώρι» ,Φωτογραφία 7: «Αγωγός τροφοδοσίας του αντλιοστασίου του Πηδήματος από γεώτρηση του Γ.Ο.Ε.Β»). Το κόστος των εργασιών αυτών ανήλθε στο ποσό των 179.700 ευρώ.

2. Κατασκευάστηκε δίκτυο ύδρευσης 2.650 μ.μ. για να είναι δυνατή η υδροδότηση ολοκλήρου του Τοπικού Διαμερίσματος Σπερχογείας από την υπάρχουσα γεώτρηση η οποία και επισκευάσθηκε. (Φωτογραφία 8: «Φρεάτιο μείωσης πίεσης για την υδροδότηση του Τοπικού Διαμερίσματος Σπερχογείας από υπάρχουσα γεώτρηση»). Το κόστος των εργασιών αυτών ανήλθε στο ποσό των 161.500 ευρώ

3. Ολοκληρώθηκε η τεχνική μελέτη για τη μεταφορά πρόσθετης ποσότητας νερού από τις πηγές του Αγίου Φλώρου στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Ύδρευσης, στο Πήδημα.

 

Γ. ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ:

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 1.014.100 Ευρώ για επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Κατασκευάσθηκε δίκτυο ύδρευσης μήκους 23.500 μέτρων και δίκτυο αποχέτευσης μήκους .2.200 μέτρων.

Πιο αναλυτικά:

1. Αντικαταστάθηκε τμήμα του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο στο Τοπικό Διαμέρισμα Ελαιοχωρίου μήκους 800 μέτρων με κόστος 32.000 Ευρώ.

2. Κατασκευάστηκαν εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης μήκους 3.900 μέτρων στα Τοπικά Διαμερίσματα Ελαιοχωρίου και Αρτεμισίας κόστους 136.600 Ευρώ και 4.700 μέτρων στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλαγονίας, κόστους 130.000 Ευρώ.

3. Έγινε κατασκευή και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης μήκους 5.200 μέτρων στο Τοπικό Διαμέρισμα Λεΐκων, κόστους 187.500,00 Ευρώ, και 4.400 μέτρων στα Τοπικά Διαμερίσματα Βέργας και Μ. Μαντίνειας, κόστους 137.500,00 Ευρώ.

4. Κατασκευάστηκε δικτύου ύδρευσης μήκους 2.500 μέτρων στα ορεινά Τοπικά Διαμερίσματα Νέδουσας και Καρβελίου συνολικού κόστους 75.000 Ευρώ.

5. Κατασκευάστηκε εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης μήκους 2.000 μέτρων στα πεδινά τοπικά Διαμερίσματα, κόστους 60.000 Ευρώ.

6. Έγιναν επεκτάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορα σημεία στην πόλη της Καλαμάτας μήκους 1.100 μέτρων , κόστους 137.500 Ευρώ.

7. Έγιναν επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Βέργας (περιοχή «Αγριώματα») μήκους 1.100 μέτρων, κόστους 118.000 Ευρώ.

 

Δ. ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Με την οικονομική συμβολή των εταιρειών Info Quest AEBE και ACSCOURIER AEE έγινε το έτος 2008 ανόρυξη γεώτρησης στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρτεμισίας και επιλύθηκε οριστικά το πρόβλημα υδροδότησής του. (Φωτογραφία 9: «Γεώτρηση υδροδότησης Αρτεμισίας- οικίσκος»).

2. Με τη διάνοιξη διερευνητικής γεώτρησης, κατόπιν υπόδειξης του ΙΓΜΕ, επιλύθηκε σε πρώτη φάση το πρόβλημα επάρκειας νερού του οικισμού Ελαιοχωρίου.

3. Αντικαταστάθηκε μέρος του παραλιακού αγωγού ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Μ. Μαντίνειας, αποτελούμενου από αμιαντοτσιμέντο, με πολυαιθυλένιο (ΡΕ) τρίτης γενιάς.

4. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των υδρομαστεύσεων στο Τοπικό Διαμέρισμα Αλαγονίας.

5. Εγκαταστάθηκαν συστήματα χλωρίωσης για την ποιοτική εξασφάλιση των νερών ύδρευσης, μετά τις πυρκαγιές του 2007, στα Τοπικά Διαμερίσματα του Ταϋγέτου.

6. Βρίσκεται υπό εξέλιξη η κατασκευή έργου για την υδροδότηση οικισμού Άνω Βέργας, κόστους 43.000 Ευρώ.

7. Έγιναν σε διάφορα σημεία της πόλης και των Τ.Δ. μικροεπεκτάσεις αποχέτευσης μήκους 1.000 μέτρων και κόστους 100.000 Ευρώ.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΚ

1. ΥΔΡΕΥΣΗ

  •  Δίκτυα μήκους 64.080 μέτρων .
  •  1 δεξαμενή χωρητικότητας 1.400 m3.

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

  •  Δίκτυα μήκους 26.700 μέτρων.
  •  8 Αντλιοστάσια
  •  1 αποφρακτικό μηχάνημα
  •  1 σύστημα τηλεσκόπησης με βιντεοκάμερα ελέγχου αγωγών αποχέτευσης.