Πρόσκληση για το διαγωνισμό προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ της Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
  3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
  4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 2397/13.04.2018.
  5. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αρθ. Πρωτ 2483/17.04.2018 με ΑΔΑ: 6Ε7ΝΟΡ0Χ-ΙΩΓ και ΑΔΑΜ: 18REQ002949214.

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ».