Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταχειρισμένου πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου τύπου αγροτικού, διπλοκάμπινου, τετράπορτου,4Χ4, κατασκευασμένο από το 2009 & ύστερα

       
       
   
 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

           3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την   ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

    4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 2224/1.2.2018 με ΑΔΑΜ:18REQ002611756.

    5.Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 2860/3.05.2018 με ΑΔΑ:63ΓΑΟΡ0Χ-7Γ1 και ΑΔΑΜ: 18PROC003033757

        Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια μεταχειρισμένου πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου τύπου αγροτικού, διπλοκάμπινου, τετράπορτου,4Χ4, κατασκευασμένο από το 2009 & ύστερα.

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η του μήνα Μαΐου 2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 11η του μήνα Μαΐου 2018 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη  προσφορά και θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Βασιλειάδη Μιχάλη στο τηλ. 27210-69940 & κ. Mάλαμα Γιώργο στο τηλ.27210-63122.            Εσωτερική διανομή                                                  

 • Γραμματεία (Αρχείο).                                                                    
 • Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος προμήθειας).

Δημοσίευση στις Τοπικές Εφημερίδες  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  & ΘΑΡΡΟΣ στις  4/5/2018.

*Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας