Σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για την σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου.