«Προμήθεια χημικών υλικών για την Ε.Ε.Λ.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τίτλο:
«Προμήθεια
χημικών υλικών για την Ε.Ε.Λ.», Κωδικός CPV: 24000000-4 ,συνολικού προϋπολογισμού 59.100,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.24%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης των εγγράφων σύμβασης και τευχών στην
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (www.deyakal.gr) ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΕΥΑK,
καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό των 10,00 € , το αργότερο μία (1)
εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από το Γραφείο προμηθειών
της Δ.Ε.Υ.Α.K. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στο τηλ. 2721063148, αρμόδιος υπάλληλος Κα Στραβάκου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/4/2018 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο
κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 13.00 .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα σχετική
με το αντικείμενο της προμήθειας εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επιμελητήρια.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη προσκόμιση εγγυητικής συμμετοχής 2% του
προϋπολογισμού μελέτης.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
(www.deyakal.gr) . Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τη
Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2721063148, αρμόδιος υπάλληλος Κα Στραβάκου .

 

Δείτε όλη την προκύρηξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα σε αυτό το άρθρο.