«Προμήθεια Υποδημάτων Ασφαλείας 2018»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους
2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 1996/26.03.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ002878796 2018-03- 29.
5. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 2181/04.04.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ002910921
2018-03- 29 και ΑΔΑ: 6ΔΞΥΟΡ0Χ-0Ν5.

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.080,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους
ακόλουθους όρους:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16 η του μήνα Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έως
11:30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την
υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 16 η του μήνα Απριλίου ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:30 π.μ.(πρωτόκολλο της επιχείρησης).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από δείγματα ή προσπέκτους.
Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
Η παράδοση των υποδημάτων θα γίνει στα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
Ασφαλιστική ενημερότητα.
Φορολογική ενημερότητα.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δείτε όλη την προκύρηξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα παρακάτω σε αυτό το άρθρο.