ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2018», προϋπολογισμού 59.980,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 .
 2.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης  των εγγράφων σύμβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (www.deyakal.gr)  ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΕΥΑK, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό των 10,00 € , το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή   του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από το Τμήμα προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.K. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2721063148, αρμόδια υπάλληλος Κα Στραβάκου Σταυρούλα.

 1.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/5/2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού   στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46 , με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10.00π.μ.
 2.  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία σε εργασίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή εργολήπτες Δημοσίων Έργων με εμπειρία σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ανεξαρτήτως ορίου που είναι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα ή διαθέτουν πτυχίο ΜΕΕΠ.
 3.  Εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.
 4.  Η εργασία χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.  
 5. Χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε έξι ( 6) μήνες.

Πίνακας  Αποδεκτών                                                                                  

 1.  Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.                                                                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.
 2.  Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.                                                                  ΔΕΥΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 3.  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 4.  ΚΗΜΔΗΣ.                        

Εσωτερική διανομή                                                                                                  ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 1.  Γραμματεία (Αρχείο).         
 2.  Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος προμήθειας).
 3.  Επιτροπή διαγωνισμών.
 4.  Τοπική Εφημερίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  στις  12/5/2018.