ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1.  Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2.  Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
 1.  Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την   ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 2.  Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 1047/20.02.2018 με ΑΔΑΜ:18REQ002689007.

      5.  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διεξαγωγής απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 3189/15.05.2018 με ΑΔΑ:ΨΒΓΞΟΡ0Χ-14Μ και ΑΔΑΜ: 18REQ003121084.

        Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης για την Δημοτική Κοινότητα Πολιανής.

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η του μήνα Μαΐου 2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 25η του μήνα Μαΐου 2018 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη  προσφορά και θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ με έξοδα του ανάδοχου.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Βασιλειάδη Μιχάλη, τηλ. 27210-69940.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ