Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
 1.            3.   Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την   ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 2.     4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 2919/7.5.2018 με ΑΔΑΜ:18REQ003050028.
 3.     5. Την αρ. 95/2018 (3169/17.5.2018) απόφαση του Δ.Σ για την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
 4.     5. Την Απόφαση Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ. 3237/22.05.2018 με ΑΔΑ:6Ξ0ΥΟΡ0Χ-ΡΝΚ και ΑΔΑΜ: 18PROC003143519.

        Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχημάτων .

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η του μήνα Ιουνίου 2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 1η του μήνα Ιουνίου 2018 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με  :

            Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

            Ασφαλιστική ενημερότητα.

            Φορολογική ενημερότητα.

 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη  προσφορά και θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Βασιλειάδη Μιχάλη, τηλ. 27210-69940.
            Εσωτερική διανομή                                                  

 • Γραμματεία (Αρχείο).                                                                    
 • Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος προμήθειας).

Δημοσίευση στις Τοπικές Εφημερίδες ΘΑΡΡΟΣ & ΦΩΝΗ στις  24/5/2018.

*Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας