Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία Μεταφορά λυμάτων από την Τ.Κ. ΑΓ. Φλώρου στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 3378/29.5.2018 με ΑΔΑΜ:18REQ003170050.
5. Την με αρ. πρωτ. 3432/31.5.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
6. Την με αρ. 104/2018 με αρθ. πρωτ:3482/04.06.2018 και ΑΔΑ:658ΔΟΡ0Χ-8ΚΝ απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
7. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ. 3503/05.06.2018 με ΑΔΑ:6ΠΤΔΟΡ0Χ-9Ι0 και ΑΔΑΜ: 18REQ003204598.


Καλεί σε υποβολή προσφορών για την υπηρεσία «Μεταφορά λυμάτων από την Τ.Κ. ΑΓ. Φλώρου στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.850,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Με τους ακόλουθους όρους:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η του μήνα Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 11η του μήνα Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
Ασφαλιστική ενημερότητα.
Φορολογική ενημερότητα.

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δείτε και τα συνημμένα αρχεία