Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό για την προμήθεια κοχλίων μεταφοράς ιλύος-κομπόστ ΜΟΛΑΚ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ - ΚΟΜΠΟΣΤ ΜΟΛΑΚ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 16.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

ΜΕΛΕΤΗ:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΚ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καλαμάτα Μάιος 2018