Επισκευή & τροποποίηση συστήματος ανάμιξης & εισαγωγής ιλύος στον Βιο-αντιδραστήρα της ΜΟΛΑΚ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H µελέτη αυτή εκπονήθηκε µε σκοπό την επισκευή του ανάµικτη εισαγωγής ιλύος
στον βιοαντιδραστήρα της ΜΟΛΑΚ.

Στο µηχάνηµα θα πρέπει να γίνουν επισκευές και τροποποιήσεις στο σύστηµα
µετάδοσης κίνησης των αναµικτών καθώς επίσης θα πρέπει να γίνει και τροποποίηση
της θέσης τοποθέτησής του ώστε να µην καταστρέφεται από τα νερά της βροχής και
του υδροφόρου ορίζοντα.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
 Το µηχάνηµα θα πρέπει να ανακατασκευαστεί ώστε να τοποθετηθεί σε µεγαλύτερο ύψος από το µέχρι
σήµερα σηµείο λειτουργίας του που το καθιστούσε µη λειτουργικό µε αποτέλεσµα το σύστηµα να µην
έχει δουλέψει ποτέ.

Θα πρέπει να επισκευαστούν:
• Οι κοχλίες ανάδευσης.
• Οι µειωτήρες µετάδοσης κίνησης, που θα πρέπει να τροποποιηθούν ταυτόχρονα ώστε η
µείωση ταχύτητας να µην γίνετε µε µηχανικό τρόπο.
• Τα κουζινέτα θα πρέπει να επισκευαστούν και να τοποθετηθούν σε σωστά σηµεία.
• Θα πρέπει να επισκευαστεί η λεκάνη ανάµιξης η οποία είναι οξειδωµένη και υπάρχει
πιθανότητα να τρυπήσει.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΙΟΣ 2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ