Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση 150.000 τεμ. Αποδείξεων Ύδρευσης & 150.000 τεμ. φακέλων

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                  Καλαμάτα: 20.06.2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                               Αρ. Πρωτ : 3975
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100                                                                                                                                         Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση 150.000 τεμ. Αποδείξεων Ύδρευσης & 150.000 τεμ. φακέλων .

 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 3829/14.63.2018 με ΑΔΑΜ:18REQ003263014.

5. Την Απόφαση Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ. 3968/20.06.2018 με ΑΔΑ: ΩΡΩΔΟΡ0Χ-ΟΛΨ και ΑΔΑΜ: 18REQ003291543.

 

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την εκτύπωση 150.000 τεμ. Αποδείξεων Ύδρευσης & 150.000 τεμ. φακέλων.

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η του μήνα Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 25η του μήνα Ιουνίου 2018 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
  • Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με :

           Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

           Ασφαλιστική ενημερότητα.

          Φορολογική ενημερότητα.

  • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά και θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
  • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
  • Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κα. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-69940.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ