Προμήθεια 7.500 κιλών έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε σάκους των 25 κιλών /τεμάχιο

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                  Καλαμάτα: 20.06.2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                               Αρ. Πρωτ : 3975
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100                                                                                                                                         Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7.500 ΚΙΛΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 25KGR/ΣΑΚΟ».

  

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 4286/28.06.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003371796 2018-07-05.
 5. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αρθ. 704/05.07.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ0018REQ003394696 και με ΑΔΑ: 60Α0ΟΡ0Χ-2ΤΛ.

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 25KGR/ΣΑΚΟ 7.500 ΚΙΛΩΝ».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.650,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η του μήνα Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 16η του μήνα Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η παράδοση του ασφαλτομίγματος θα γίνει στα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ