Μεταφορά αφυδατωμένης Ιλύος από την Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σπάρτης 46                                                                                                                                                                                     Καλαμάτα : 10/7/2018

Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα                                                                                                                                                                                          Αριθ. Πρωτ. : 4402/780

Τηλέφωνο: 27210-63148                                                                                                                                                                                    ΑΔΑΜ:18PROC003401107

FAX: 27210 - 63157                                                                                                                                                                                                ΑΔΑ : ΩΥ8ΜΟΡ0Χ-8ΜΗ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με τίτλο: «Μεταφορά αφυδατωμένης Ιλύος από την Ε.Ε.Λ. Καλαμάτας», Κωδικός CPV: 90513700-3 , συνολικού προϋπολογισμού 59.950,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.24%.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης των εγγράφων σύμβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (www.deyakal.gr) ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΕΥΑK, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό των 10,00 € , το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από το Γραφείο προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.K. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2721063148, αρμόδιος υπάλληλος Κα Στραβάκου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/7/2018 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.K, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επιμελητήρια.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής .

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (www.deyakal.gr) . Η παραλαβή  και συμπλήρωση του εντύπου  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2721063148, αρμόδιος υπάλληλος Κα Στραβάκου .

 

Πίνακας Αποδεκτών                                                                                                   

1. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2. Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.                                                                  ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

4. ΚΗΜΔΗΣ.

 

Εσωτερική διανομή                                                                                            ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1. Γραμματεία (Αρχείο).

2. Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος προμήθειας).

3. Επιτροπή διαγωνισμών.

4. Τοπική Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 11/7/2018.

     Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

 

 

Παρακαλούμε όπως δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.