Πρόσκληση ενδιαφέροντος για: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Καλαμάτα : 17.07.2018

  Αριθ. Πρωτ. : 4533

Ταχ. Δ/νση: Σπάρτης 46   

Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα

Τηλέφωνο: 27210-63148

FAX: 27210 - 63157

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο:

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΕΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)».

 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018.

3.Το με αρ.πρωτ.:4270/04.07.2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003366766.

4.Την απόφαση 147/2018 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ με αρθ. πρωτ.:4407/11.07.2018 με ΑΔΑ:69ΞΛΟΡ0Χ-ΟΗΟ και ΑΔΑΜ: 18REQ003403272.

5. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διεξαγωγής απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών με αρθ. πρωτ. 4519/17.07.2018 με ΑΔΑ:6Ν1ΖΟΡ0Χ-8Ο7.

 

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η του μήνα Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 30η του μήνα Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

 

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη συνολικά προσφορά, η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Απαιτούμενα ποιοτικά κριτήρια Ανάδοχου

Α. Να διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση έργων στον τομέα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων που να αποδεικνύεται από την συµµετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) έργων παροχής υπηρεσιών για προσαρμογή στον GDPR.

Β. Να φροντίσει ώστε να οριστεί µέλος της Ομάδας Έργου σε ρόλο Υπευθύνου Έργου (Project Manager), o οποίος να διαθέτει εμπειρία στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων που αποδεικνύεται από τη συµµετοχή του ως υπεύθυνου στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου προσαρμογής στον GDPR, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Γ. Να διατεθεί Ομάδα Έργου που να απαρτίζεται κατ' ελάχιστο από δύο (2) µέλη (εκτός από τον Υπεύθυνο Έργου).

Ο μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και του 2 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ι.Κ.Ε και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (Α.Ε.) , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

2. Φορολογική ενημερότητα.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016).

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε η οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε η Ε.Ε και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έγραφα τα οποία μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα αλλά οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούν να ζητηθούν επικυρωμένα αντίγραφα ή τα πρωτότυπα επί ποινή αποκλεισμού εάν δεν προσκομισθούν εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

Οι τιμές για την μελέτη και για τις υπηρεσίες DPO θα είναι διακριτές διότι θα είναι στην ευχέρεια της υπηρεσίας μας αν τελικά θα ληφθούν οι υπηρεσίες DPO.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Κουφαλάκο Παναγιώτη 27210-63147.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Παρακαλούμε όπως δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.