Πρόσκληση ενδιαφέροντος για : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλαμάτα : 27.07.2018

  Αριθ. Πρωτ. : 4789

Ταχ. Δ/νση: Σπάρτης 46   

Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα

Τηλέφωνο: 27210-63148

FAX: 27210 - 63157

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ».

 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.

3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 4778/26.07.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003488888.

5. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αρθ. 4786/27.07.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003491890 και με ΑΔΑ: 6ΝΨΠΟΡ0Χ-9ΙΔ

 

 

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ».

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.990,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η του μήνα Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 3η του μήνα Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
  • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
  • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
  • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
  • Η παράδοση των ύδρευσης & αποχέτευσης θα γίνει στα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8, στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης .
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ