ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2018-2019

Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν οι νέες συνδέσεις των κτηρίων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Ο προβλεπόμενος αριθμός συνδέσεων είναι 120 τεμάχια και το εκτιμούμενο συνολικό μήκος των αγωγών σύνδεσης του δικτύου ακαθάρτων με τις ιδιοκτησίες είναι 705 μέτρα