ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2018

Με την σύμβαση παροχής υπηρεσιών πρόκειται επισκευάζονται οι ζημιές του Δικτύου ύδρευσης για διάστημα 12 μηνών