Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ »

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Καλαμάτα : 28.09.2018

  Αριθ. Πρωτ. : 6246

 

Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Τηλ.:27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ».

 

H Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.

3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 5761/10.09.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003661486.

5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1132/10.9.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003739176.

6. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αριθ. 6154/26.09.2018 με ΑΔΑΜ: 18PROC003744267 και με ΑΔΑ: Ω42ΙΟΡ0Χ-4ΩΔ. 

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΟΥΡΙΑΣ».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5 η του μήνα Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 5 η του μήνα Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
 • Η παράδοση των συγκροτημάτων θα γίνει στο Βιολογικό Καθαρισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

 • Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα αντλητικά συγκροτήματα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης .
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

 

 • Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ