Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού: «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2018-2019 »

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Καλαμάτα : 12.10.2018

  Αριθ. Πρωτ. : 6578

 

Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Μετρήσεις Ποιότητας Νερού Χρήση 2018 -2019», προϋπολογισμού 36.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» .

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), Οδός: Σπάρτης 46, Τ.Κ.: 24100, Τηλ.: 2721063148 Fax: 2721063157 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.deyakal.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η περίληψη της θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας (www.deyakal.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά και σε μια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών (πληροφορίες: Νικήτας Βεργινάδης, τηλ. 27210 63780) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών, με δαπάνες και φροντίδα τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό.

Η παραλαβή του Εντύπου της Οικονομικής προσφοράς, είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό και διατίθεται δωρεάν.

3. Κωδικός CPV 85111820-4.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που οποίοι έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (εργαστηριακές αναλύσεις), διαθέτουν τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά διαπιστευμένα εργαστήρια από το εθνικό σύστημα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) για το σύνολο των αναλύσεων που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και εξουσιοδοτημένα για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας από την ΕΕΑΕ.

5. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, επίσης δύναται να αποσταλούν με ευθύνη του προσφέροντος ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Σπάρτης 46, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Tρίτη 30η Οκτωβρίου 2018 . Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10.30 π.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆/ΝΣΗ: Σπάρτης 46 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ. 6578

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 61.98 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της ΔΕΥΑΚ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΕΥΑΚ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ

 

 

∆ημοσίευση

1. Τοπική Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ στις 13/10/2018

    Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας

 

Κοινοποίηση

1. Ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑΚ.

2. Ιστοσελίδα του ∆ήμου Καλαμάτας.

3. ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

4. ΚΜΗ∆ΗΣ.

 

Εσωτερική διανομή

1. Γραμματεία (Αρχείο).

2. Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος Προμήθειας).

3. Επιτροπή διαγωνισμών.