Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                       ΚΑΛΑΜΑΤΑ : 18-10-2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ                                                                                                                                                                                     Αριθμ. πρωτ. : 6740

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Δ/νση : Σπάρτης 46-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

 

                                                                                     

 
 
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών 
για το έργο  : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ». 
 
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας ,  δέχεται προσφορές  για την ανάθεση του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ”, CPV 45232451-8   σύμφωνα με το άρθρο 328 (Απευθείας ανάθεση) του ν. 4412/2016,  με προϋ-πολογισμό 20.000 € (πλέον ΦΠΑ]. Το έργο υπάγεται  στην κατηγορία Υδραυλικά.
 
2. Προσφορές θα γίνονται δεκτές στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ έως την 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. 
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων , Έντυπο  προσφοράς, ΤΕΥΔ  κ.λ.π) από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ (www.deyakal.gr)  ή από την έδρα της υπηρεσίας Οδός Σπάρτης 46,   με την καταβολή του ποσού των  5 €  πλέον ΦΠΑ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721 0 63138, FAX επικοινωνίας 2721 0 63139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλόπου-λος Παν.
 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, ή στα νομαρχιακά μητρώα  που καλύπτουν,  στην   κατηγορία  Υδραυλικά   β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.                         
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες..
 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 
7. Προθεσμία εκτέλεσης   του έργου ορίζεται σε 3 μήνες
 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ .
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                       ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ