Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού "ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                          
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                      Καλαμάτα, 09/11/2018
         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                                                                                           Α.Π : 7237
 
 
ΑΔΑΜ: 18PROC00397502 ΑΔΑ : 6ΩΙ1ΟΡ0Χ-ΕΓ Τ             
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας - Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με προϋπολογισμό 60.000,00  € , χωρίς Φ.Π.Α. 24% , ή 74.400,00 € , με Φ.Π.Α. 24%. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ( Διακήρυξη , Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π ) , από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, Σπαρτης 46, 1ος όροφος, Τ.Κ., 24100.  Επιπρόσθετα προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyakal.gr.  Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς , από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, Σπάρτης 46, 1ος όροφος, Τ.Κ., 24100. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210 – 63148 , FAX επικοινωνίας 27210 – 63157  , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Στραβάκου Σταυρούλα.
3.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  η  28η Νοεμβρίου 2018  , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.  
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται  σε παρόμοιες με την δημοπρατηθείσα υπηρεσία και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς .  
5. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας . Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν ,  απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και όρους που περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη . 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής . 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα  ( 12 ) μήνες , από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Η υπηρεσία  χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ .   
8. ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας.
 
 
                     
 
                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΚ 
 
 
                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
 
 
Δημοσίευση: 
 
1. Τοπική Εφημερίδα ΦΩΝΗ στις 10/11/2018
             Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας
 
 
Κοινοποίηση                                                           
1. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.
2. Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας. 
3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. ΚΜΗΔΗΣ.
 
 
 Εσωτερική διανομή 
1. Γραμματεία (Αρχείο).
2. Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος Προμήθειας).
3. Επιτροπή διαγωνισμών.