ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Υλικών & Εξαρτημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 59.990,70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     
                                                                                                                                                                                                             ΑΔΑΜ : 18PROC004044059,      ΑΔΑ : ΩΚ5ΑΟΡ0Χ-Π2Ι
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7515/21-11-2018
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας 
 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ανά είδος υλικού , προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών & Εξαρτημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 59.990,70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» 
 
1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), Οδός: Σπάρτης 46, Τ.Κ.: 24100, Τηλ.: 2721063148 Fax: 2721063157 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.deyakal.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Η διακήρυξη και η περίληψη της θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας (www.deyakal.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά και σε μια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης  από το γραφείο Προμηθειών (πληροφορίες:  Σταυρούλα Στραβάκου, τηλ. 27210 63148) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης  να λάβουν αντίγραφα αυτών, με δαπάνες και φροντίδα τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό.
Η παραλαβή του Εντύπου της Οικονομικής προσφοράς, είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό και διατίθεται δωρεάν.
 
3. Κωδικός CPV  44160000-9 
 
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 254 του  Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών. Και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
 
5. Παραλαβή προσφορών:  Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, επίσης δύναται να αποσταλούν με ευθύνη του προσφέροντος ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 
6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Σπάρτης 46,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την  Τετάρτη 12/12/2018. Η ώρα λήξης  παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 8 μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
8. Εναλλακτικές προσφορές:  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
9. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ σε διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σε δύο φάσεις. Στην 1η φάση θα παραδοθεί το 50% των υλικών της προμήθειας στην διάρκεια ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και στην 2η φάση το υπόλοιπο 50 % στην διάρκεια ενός (1) μήνα από την 1η φάση. 
 
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25.05 του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018 της  ΔΕΥΑΚ.
 
 
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΕΥΑΚ 
 
 
 
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
 
 
 
Δημοσίευση
1. Τοπική Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ στις 22/11/2018
 
 
Κοινοποίηση                                                           
1. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.
2. Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας. 
3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. ΚΜΗΔΗΣ.
 
 
 Εσωτερική διανομή 
1. Γραμματεία (Αρχείο).
2. Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος Προμήθειας).
3. Επιτροπή διαγωνισμών.