ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο : «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» . Απαραίτητη προϋπόθεση: έτος κατασκευής μεταχειρισμένου φορτωτή μετά το 2005.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΔΑ  : 6Ψ4ΧΟΡ0Χ-89Θ

                ΑΔΑΜ : 18PROC004095928

 

KAΛAMATA : 29.11.2018

                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  7677

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει οικονομοτεχνικής αξιολόγησης της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» .

Απαραίτητη προϋπόθεση: έτος κατασκευής μεταχειρισμένου φορτωτή μετά το 2005.

 1. 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), Οδός: Σπάρτης 46, Τ.Κ.: 24100, Τηλ.: 2721063148 Fax: 2721063157 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.deyakal.gr

 1. 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η περίληψη της θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας (www.deyakal.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά και σε μια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών (πληροφορίες: Σταυρούλα Στραβάκου, τηλ. 27210 63148) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών, με δαπάνες και φροντίδα τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή του Εντύπου της Οικονομικής προσφοράς, από το γραφείο Προμηθειών είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και διατίθεται δωρεάν.

 1. 3. Κωδικός CPV 34144710-8 .
 2. 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 254 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών, και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 της διακήρυξης.
 3. 5. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, επίσης δύναται να αποσταλούν με ευθύνη του προσφέροντος ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 4. 6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Σπάρτης 46, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τη Δευτέρα 17-12-2018, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών 10.00 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 5. 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 10 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 6. 8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 7. 10. Προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας:  η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 της διακήρυξης.
 8. 9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 9. 10. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

                                                                         

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 

Δημοσίευση

 1. Τοπική Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 30/11/2018

             Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας

 

Κοινοποίηση  

                                                       

 1. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.
 2. Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.
 3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 4. ΚΜΗΔΗΣ.

 

Εσωτερική διανομή

 1. Γραμματεία (Αρχείο).
 2. Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος Προμήθειας).
 3. Επιτροπή διαγωνισμών.