ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προμηθειας ασφαλτικου γαλακτωματος οδοστρωσιας σε βαρελι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

                  Καλαμάτα:   04/12/2018

                    Αρ. Πρωτ : 7794

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                                      Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:

«προμήθεια ασφαλτικoύ γαλακτώματος οδοστρωσίας 70/100 σε βαρέλι, παραδοτέα στα συνεργεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας».

 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 7667/29.11.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ004094929.
 5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1476/29.11.2018, με ΑΔΑΜ: 18REQ004116146.
 6. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αριθ.: 7777/8.12.2018 με ΑΔΑΜ: 18PROC004121749.

`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Καλεί σε υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «προμήθεια ασφαλτικού γαλακτώματος οδοστρωσίας 70/100 σε βαρέλι, παραδοτέα στα συνεργεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας».

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.440,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η του μήνα Δεκέμβρη 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 10η του μήνα Δεκέμβρη και ώρα 10.30 π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

             Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8, στην οποία θα αναγράφεται ότι η προμήθεια ασφαλτικό γαλάκτωμα οδοστρωσίας 70/100σε βαρέλι, παραδοτέα στα συνεργεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ