Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης & αποχέτευσης & φακέλων αποστολής λογαριασμών, παραδοτέα στo γραφείο εισπράξεων λογαριασμών της ΔΕΥΑ Καλαμάτας».

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

   

                  Καλαμάτα:   2/04/2019

                    Αρ. Πρωτ : 1748

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:

«προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης & αποχέτευσης & φακέλων αποστολής λογαριασμών , παραδοτέα στo γραφείο εισπράξεων λογαριασμών της ΔΕΥΑ Καλαμάτας».

 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ. 19/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 1469/21.03.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004663157.
 5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 372/21.03.2019, με ΑΔΑΜ: 19REQ004701405.
 6. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αριθ.: 1747/02.04.2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC004719103.                                                                                                                                                                                                                                                

Καλεί σε υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «προμήθεια (150.000) τεμ. λογαριασμών ύδρευσης , (5.000) τεμ. λογαριασμών αποχέτευσης και (150.000) τεμ. φακέλων, παραδοτέα στο γραφείο εισπράξεων λογαριασμών της ΔΕΥΑ Καλαμάτας».

 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη για τους λογαριασμούς ύδρευσης (CPV:2282000-4) ανέρχεται στο ποσό των (1.500,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, για τους λογαριασμούς αποχέτευσης (CPV:2282000-4) ανέρχεται στο ποσό των (50,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και για τους φακέλους αποστολής λογαριασμών (CPV:30199230-1) ανέρχεται στο ποσό των (2.250,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η του μήνα Απρίλη 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την Παρασκευή 12η του μήνα Απρίλη 2019 και ώρα 11.30 π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

             Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κος Βασιλόπουλος Παναγιώτης, τηλ. 27210-63138.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ