ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2019-2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1849
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                                                                                                                                                                    ΗΜΕΡ. 5-4-2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2019-2020
 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: Υπηρεσία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2019-2020» με (CPV) : 45232100-3, για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Καλαμάτας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, προϋπολογισμού 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ για διάστημα (24) Εικοσιτεσσέρων μηνών.
 
1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 6102 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 200.000€ και έτους 2020 200.000€ της Δ.Ε.Υ.ΑΚ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και στα τεύχη της παρούσας διακήρυξης.
 
2. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
 
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη διεύθυνση www.deyakal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (Σπάρτης 46) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Βασιλόπουλος Παναγιώτης 27210 63138
 
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/05/2019, ημέρα Τετάρτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.00.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 
5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. από την επιτροπή διαγωνισμού.
 
6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης, που θα διαθέτουν επίσης και:
(α) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Αποδεδειγμένο κύκλο εργασιών Υδραυλικών έργων ή υδραυλικού 150.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη ή εγγραφή στην κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας.
(β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Αποδεδειγμένος κύκλος εργασιών Υδραυλικών έργων ή υδραυλικού 150.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη ή εγγραφή στην κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης.
 
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.000,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
 
8. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
 
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
 
 
Κοινοποίηση
1. ΚΜΗΔΗΣ
2. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ
3. Εφημερίδες :
α. Ημερήσια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
β. Ημερήσια ΘΑΡΡΟΣ
γ. Εβδομαδιαία ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 15/04/2019 και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας.
4. Σύνδεσμο Εργοληπτών Νομού Μεσσηνίας (Για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή)
 
Εσωτερική διανομή
1. Τμ. Μελετών
2. Επιτροπή διαγωνισμού
3. Γραμματεία (Αρχείο).