ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2019-2020»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Βασιλειάδης Μηχαήλ

ΤΗΛ: 2721063130 FAX:2721063139

Ε ΜΑΙL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

  

Αριθ. Πρωτ. : 2144/19.04.2019

 

ΑΔΑΜ : PROC004834662

ΑΔΑ :   91Γ3ΟΡ0Χ-Ω2Ω

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2019-2020». Με CPV: 45231300-8 και Προϋπολογισμό 350.000,00€  πλέον ΦΠΑ. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία  :  Υδραυλικά .

 

 1. 1. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ).
 2. 2. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που δημοσιεύθηκε στις υπ’ αρ. 126/29-11-2017 & 127/29-11-2017 απόφασεις της Αρχής.
 3. 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στη διεύθυνση www.deyakal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (Σπάρτης 46) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Βασιλειάδης Μιχαήλ 27210 63130
 4. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/5/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12,00 .

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. 5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27/5/2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ . και ώρα 9,00 π.μ. και από την Τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, οδός Σπάρτης 46.
 2. 6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

(α) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) η τεχνική ικανότητα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 ανά κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης.

(β) Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών θα πρέπει να αποδεικνύουν όσα προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016.

 1. 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.000,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 23/3/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

8.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 1. 9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες.
 2. 10. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
 3. 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
 4. 12. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

 

 

Ο       ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

 

 

Κοινοποίηση                                                          

 1. ΚΜΗΔΗΣ
 2. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ
 3. 3. Εφημερίδες :

α. Ημερήσια τοπική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

β. Ημερήσια τοπική ΘΑΡΡΟΣ

γ. Εβδομαδιαία τοπική ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Με την παράκληση να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη το αργότερο μέχρι 25/4/2019 και να μας αποσταλούν δύο αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας.

 1. Σύνδεσμο Εργοληπτών Νομού Μεσσηνίας (Για ορισμό εκπροσώπου)
 2. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου   (Για ορισμό εκπροσώπου)
 3. Περιφερειακή ένωση Δήμων (Για ορισμό εκπροσώπου)

Εσωτερική διανομή

 1. 1. Τμ. Μελετών
 2. 2. Επιτροπή διαγωνισμού
 3. 3. Γραμματεία (Αρχείο).