Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΗ 2018-2019».

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

   

Καλαμάτα: 18.04.2019

Αρ. Πρωτ : 2111

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΗ 2018-2019».

 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. 3. Την με αρ. 236/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018    για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Την με αρ. 19/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 5. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 6848/23.10.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ003883228.
 6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 100/19.02.2019 με ΑΔΑΜ: 18REQ003739176.
 7. Απόφαση 219/2018 Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ η με αριθ. πρωτ:7380/15.11.2018 με ΑΔΑΜ: 18REQ004775408 και ΑΔΑ:62ΒΩΟΡ0Χ-44Φ.

`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΗ 2018-2019».

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η του μήνα Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 30η του μήνα Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 μ.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

             Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Βασιλειάδη Μιχάλη, τηλ. 27210-6330.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ