Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Μεταφορά 5.000 κυβικών μέτρων λυμάτων από την Τ.Κ. ΑΓ. Φλώρου στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας»

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3.Την με αρ.48/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4.Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 1296/15.03.2019με ΑΔΑΜ:19REQ004623539.

5.Την με αρ. πρωτ. 433/29.03.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

6.Την με αρ. 48/2019απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (αρθ. πρωτ:1673/29.03.2019)μεΑΔΑ:ΩΜ1ΠΟΡ0Χ-4ΛΣκαι ΑΔΑΜ: 19REQ004733762.

 

         Καλεί  σε υποβολή προσφορών για τηνυπηρεσία «Μεταφορά λυμάτων από την Τ.Κ. ΑΓ. Φλώρου στον Βιολογικό Καθαρισμό Καλαμάτας».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η του μήνα Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 3η του μήνα Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
  • Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

Ασφαλιστική ενημερότητα.

Φορολογική ενημερότητα.

  • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
  • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
  • Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ