Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

  

         Καλαμάτα : 07.05.2019

       ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2448

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

 

 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ. 19/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 1050/04.03.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004595750.
 5. Tην απόφαση 68/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ, με ΑΔΑΜ: 19REQ004683964 και ΑΔΑ : 6Υ7ΤΟΡ0Χ-06Ω.

Απόφαση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ.: 2443/8.05.2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC004912480 και ΑΔΑ: 7ΧΨΩΟΡ0Χ-784.

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η του μήνα Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. έως 11.30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 21ητου μήνα Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.μ.(πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη συνολικά και συνάμα ποιοτικότερη προσφορά, η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της μεταφοράς θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.
 • Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η ΔΕΥΑΚ με έξοδα του αναδόχου.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας μέρους του εξοπλισμού από διάφορους προμηθευτές εκτός αν αναφέρετε διαφορετικά στα τεύχη της μελέτης.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Βασιλειάδη Μιχάλη, τηλ. 27210-69940.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ