Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ».

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

   

                  Καλαμάτα:   10/06/2019

                    Αρ. Πρωτ : 2966

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ».

 

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ. 19/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 2090/17.05.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004838089.
 5. Την με αρ.109/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας με ΑΔΑΜ:19REQ004923217 και ΑΔΑ:6485ΟΡ0Χ-Ε76
 6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωση 559 /09.05.2019, με ΑΔΑ: ΩΖΜΕΟΡ0Χ-1ΞΧ .
 7. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αριθ.: 2927/6.06.2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC005072284.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Καλεί σε υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «προμήθεια ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ».

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%. Με τους ακόλουθους όρους:

 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την Τρίτη 18η του μήνα Ιουνίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά.
 • Η πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

             Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κος Βασιλειάδης Μιχάλης, τηλ. 27210-63130, 69940.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ