ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2019-2020

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να τοποθετηθούν 1525 μέτρα αγωγών ομβρίων διαμέτρου από D315 έως D1200 με τα αντίστοιχα φρεάτια και υδροσυλλογές