«ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ »

 deyak logo Custom

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Καλαμάτα:   20.09.2019

Αρ. Πρωτ : 5181

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

         

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την:

«ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ».

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
 3. Την με αρ. 19/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .
 4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 5014/17.09.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005568071.
 5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωση η με αρθ. 938/17.09.2019 με ΑΔΑΜ:19REQ005582970.
 6. Απόφαση Γενικού Διευθυντή η με αριθ.:5180/20.09.2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC005588197.

                                                                                                                                                                               

Καλεί σε υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ».

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ . Με τους ακόλουθους όρους:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η του μήνα Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.

 • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι και Τετάρτη την 2η του μήνα Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων   θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις όπως παρακάτω:

Παρεχόμενες Καλύψεις

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο

Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων ανά άτομο

1.220.000,00 Ευρώ

Σωματικές Ζημιών έναντι τρίτων ανά ατύχημα

1.220.000,00 Ευρώ

Φροντίδα Ατυχήματος

ΙΣΧΥΕΙ

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

10.000 Ευρώ

               και για τα μηχανήματα:

 

Αστική ευθύνη εργαλείου

Σωματικές Βλάβες: 30.000,00€

Υλικές Ζημιές: 10.000,00

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά ανά ομάδα οχημάτων.

           Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κα Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ