Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

 

 

   
 deyak logo

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

                            

Καλαμάτα: 4.10.2019

Αρ. Πρωτ : 5468

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.     Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

           3. Την με αρ. 19/2019 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την  ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

       4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 2091/17.04.2019 με ΑΔΑΜ:18REQ004835543.

     5. Απόφαση 111/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας με αρθ. πρωτ. 2383/7.05.2019 με ΑΔΑ:ΨΧΤΙΟΡ0Χ-ΚΝ8 και ΑΔΑΜ: 19REQ004900153.

 

 

       Καλεί σε υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

 

·         Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η του μήνα Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00μ.μ. έως 11:30μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την Δευτέρα 14η του μήνα Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:30μ.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, , που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8

·         Ασφαλιστική ενημερότητα

·         Φορολογική ενημερότητα

·         Κατάθεση πτυχίου με ειδικότητα από τις επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13 του Ν. 3850/2010.

·         Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

·         Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται μηνιαίως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ