Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Συντήρηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

 

 

   
 deyak logo Custom

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

                            

Καλαμάτα: 13.11.2019

Αρ. Πρωτ : 6363

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Συντήρηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  3. Την με αρ:19/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

       4. Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα 5906/24.10.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005752191.

       5. Απόφαση 237/2019 Δ.Σ Δ.Ε.Υ.ΑΚ με ΑΔΑ:ΩΛΤΜΟΡ0Χ-Π5Δ και ΑΔΑΜ: 19REQ005830276.

      6.  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 1136/12.11.2019.

      7. Απόφαση Γενικού Διευθυντή 6362/13.11.2019   με ΑΔΑ: ΨΠΡ3ΟΡ0Χ-Ξ7Α.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την υπηρεσία της «Συντήρησης ενσύρματων και ασύρματων δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.950,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η του μήνα Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

          Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

·        Ασφαλιστική ενημερότητα.

·        Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                             ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ