Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Υλικά απόσμησης».

 

 

   
 deyak logo Custom

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

                            

Καλαμάτα: 19.11.2019

Αρ. Πρωτ : 6460

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Υλικά απόσμησης».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

       3.     Την με αρ:19/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

       4. Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα 5914/24.10.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005755218.

      5. Απόφαση 231/2019 με αρθ. πρωτ:6225/11.11.2019 Δ.Σ Δ.Ε.Υ.ΑΚ με ΑΔΑ:Ψ3ΨΞΟΡ0Χ-Σ39 και ΑΔΑΜ: 19REQ005830087.

      6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 1138/12.11.2019.

      7. Απόφαση Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ: 6448/19.11.2019 αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC005871116 και ΑΔΑ:6ΧΜΥΟΡ0Χ-ΘΓΘ.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια «Υλικά απόσμησης».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05η του μήνα Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 05η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

         Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

·        Ασφαλιστική ενημερότητα.

·        Φορολογική ενημερότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Μιχάλη Βασιλειάδη, τηλ. 27210-63130.

                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                      ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ