Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια προωθητικών αντλιών & ανταλλακτικών επισκευής».

 

 

   
 deyak logo Custom

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

                            

Καλαμάτα: 21.11.2019

Αρ. Πρωτ : 6511

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια προωθητικών αντλιών & ανταλλακτικών επισκευής».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  3. Την με αρ:19/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

      4.  Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα 4748/06.09.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005528029.

      5.   Απόφαση 197/2019 Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Κ με αρθ. πρωτ:5330/30.09.2019, ΑΔΑ:68ΑΘΟΡ0Χ-5ΧΗ και με ΑΔΑΜ:19REQ005875578.

      6.    Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 1141/13.11.2019.

      7.    Aπόφαση Γενικού Διευθυντή 6501/20.11.2019 με ΑΔΑ: ΨΜΕΦΟΡ0Χ-ΓΡΗ και ΑΔΑΜ:19PROC005883694.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια προωθητικών αντλιών & ανταλλακτικών επισκευής».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.986,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η του μήνα Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

·        Ασφαλιστική ενημερότητα.

·        Φορολογική ενημερότητα.

  

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Μιχάλη Βασιλειάδη, τηλ. 27210-63130.

                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                             ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ