Έλεγχος ορκωτών λογιστών των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2018

deyak logo Custom

 

 

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100

ΠΛΗΡ. : ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΗΛ. : 2721063151

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                      Καλαμάτα 26/11/2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                  Αριθ.Πρωτ. : 6587

           ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                                                                                             ΑΔΑΜ : 19PROC005909601               

                                                            

                                                                                             ΠΡΟΣ        

                                                                                             Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

                       

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Έλεγχος ορκωτών λογιστών των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2018», ενδεικτικού Προϋπολογισμού 10.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α 24 %.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 18 του Ν.1069/1980 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4483/2017 και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.

2) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 200 έως 220, 222, 230, 260, 302 και 328 .

 

3) Το πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ.:3806/18.07.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005335887.

4)Την απόφαση 239/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με ΑΔΑΜ: 19REQ005831873.

ΚΑΛΕΙ

Αν ενδιαφέρεστε, να υποβάλλετε στα γραφεία της Επιχείρησης μέχρι την 19/12/2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00, έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Έλεγχο ορκωτών λογιστών των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2018» .

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 10.000,00 €, πλέον το Φ.Π.Α 24 % του έτους 2019.

Σημαντικό: Με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα και αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου, Καταστατικό και ΓΕΜΗ της εταιρείας σας (σε περίπτωση που η ποινική κατάσταση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως προκύπτει από την καταχώρηση στη βάση δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος δεν είναι «ΜΗΔΕΝ» θα προσκομίζεται βεβαίωση νομικού ότι οι πράξεις που αναφέρονται στο Ποινικό Μητρώο δεν έχουν συνάφεια με τους λόγους αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16.

      Με εκτίμηση,

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ

 

Μπαζιωτόπουλος Ιπποκράτης