Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Έγχρωμο εκτυπωτικό πολυμηχάνημα Α3-Α4 για την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

 

 

   
 deyak logo Custom

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

                            

Καλαμάτα: 12.12.2019

Αρ. Πρωτ : 7016

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Έγχρωμο εκτυπωτικό πολυμηχάνημα Α3-Α4 για την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

  1. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  2. Την με αρ:19/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

       3. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 2547/14.05.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004940833.

       4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 588/17.05.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005017164.

       5. Aπόφαση Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ:7002/12.12.2019 με ΑΔΑ:ΩΝ34ΟΡ0Χ-Θ2Υ και ΑΔΑΜ:19PROC006013783.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια «Έγχρωμο εκτυπωτικό πολυμηχάνημα Α3-Α4 για την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η του μήνα Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

·        Ασφαλιστική ενημερότητα.

·        Φορολογική ενημερότητα.

        

  

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Μιχάλη Βασιλειάδη, τηλ. 27210-63130.

                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                     ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ