Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Δερμάτινα μπουφάν για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

 

 

   
 deyak logo Custom

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

                            

Καλαμάτα: 10.12.2019

Αρ. Πρωτ : 6939

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Tηλ.: 27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

                       Προς κάθε ενδιαφερόμενο

                    

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «Δερμάτινα μπουφάν για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  3. Την με αρ:19/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .        

       4. Το με αρ. πρωτογενές αιτήμα: 6147/06.11.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ005806623.

       5. Απόφαση 246/2019 με αρθ. πρωτ: 6563/25.11.2019 του Δ.Σ Δ.Ε.Υ.ΑΚ με ΑΔΑ:ΩΨΝ4ΟΡ0Χ-ΒΗΝ και ΑΔΑΜ:19REQ005901619.

       6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ: 1198/25.11.2019.

       7. Απόφαση Γενικού Διευθυντή με αρθ. πρωτ: 6934/10.12.2019 με ΑΔΑ: ΩΤΕΩΟΡ0Χ-ΡΚΖ και ΑΔΑΜ:19PROC005995371.

           Καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια «Δερμάτινα μπουφάν για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας».

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%.

Με τους ακόλουθους όρους:

·         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09η του μήνα Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

·         Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ μέχρι την 09η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).

·        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

·        Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά η οποία θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

·        Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

         Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8.

·        Ασφαλιστική ενημερότητα.

·        Φορολογική ενημερότητα.

·         Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγματα (αντρικά και γυναικεία).

·         Η προσφορά υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο παράδοσης της προμήθειας, που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΚΟΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: κ. Στραβάκου Σταυρούλα, τηλ. 27210-63148.

                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                     ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ