ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης  της Άνω Βέργας της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας.