ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΤΥΠΟΥ COMPACT ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομης μονάδας ΕΕΛ συστήματος Compact, δυναμικότητας 150 ισοδύναμων ατόμων, η οποία θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα του οικισμού Άνω Βέργας της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας.