Μετρήσεις Ποιότητας Νερού Χρήση 2020-2021

                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

                 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

                 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

                 Δ/ΝΣΗ: Σπάρτης 46 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 18.02.2020

 Αρ. Πρωτ. : 889/2020  

 

ΑΔΑΜ: 20PROC006308481

 ΑΔΑ: 6ΩΩΒΟΡ0Χ-ΥΘΛ


                     

 

                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας) εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Μετρήσεις   Ποιότητας Νερού Χρήση 2020-2021», προϋπολογισμού 37.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.»

 1. 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), Οδός: Σπάρτης 46, Τ.Κ. 24100, Τηλ.: 2721063148 Fax: 2721063157 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.deyakal.gr

 1. 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η περίληψη της θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας (www.deyakal.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά και σε μια τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών (πληροφορίες: Νικήτας Βεργινάδης, τηλ. 27210 - 63780) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών, με δαπάνες και φροντίδα τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό.
 2. 3. Κωδικός CPV 85111820-4 .
 3. 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που οποίοι έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (εργαστηριακές αναλύσεις), διαθέτουν τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό, το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται τους όρους της ανεπιφύλακτα.

 1. 5. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, επίσης δύναται να αποσταλούν με ευθύνη του προσφέροντος ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 2. 6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Σπάρτης 46, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Δευτέρα 9η Μαρτίου 2020, η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

 1. 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 9 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. 8. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 3. 8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. 9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 61.98 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020-2021 της ΔΕΥΑΚ.

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΚ

                                                                                     και Δήμαρχος Καλαμάτας

 

 

                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Δημοσίευση

 1. Τοπική Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 19/02/2020

Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας

Κοινοποίηση                                                          

 1. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.
 2. Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.
 3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 4. ΚΜΗΔΗΣ.

 

Εσωτερική διανομή

 1. Γραμματεία (Αρχείο).
 2. Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος Υπηρεσίας).
 3. Επιτροπή διαγωνισμών.