ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                

Δ/ΝΣΗ: Σπάρτης 46 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 18.02.2020

Αρ. Πρωτ. : 888/18.02.2020

ΑΔΑΜ: 20PROC006308323

ΑΔΑ: ΨΟΓΟΡ0Χ-Η4Θ

          

                                                                         

 

                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 1. 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας - Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», με προϋπολογισμό 38.800,00 € , χωρίς Φ.Π.Α. 24% , ή 48.112,00 € , με Φ.Π.Α. 24%.
 2. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού Διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) , από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, Σπάρτης 46, 1ος όροφος, Τ.Κ., 24100. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyakal.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210 – 63130 , FAX επικοινωνίας 27210 – 63157 , αρμόδιoς υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασιλειάδης Μιχάλης.
 3. 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  6η Μαρτίου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες με την δημοπρατηθείσα υπηρεσία και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς .

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα ( 12 ) μήνες , από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. 5. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΙΔΙOYΣ ΠΟΡΟΥΣ .
 2. 8. ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 3. 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας.

                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΚ

 και Δήμαρχος Καλαμάτας

 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Δημοσίευση

 1. Τοπική Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ στις 19/02/2020.

           Η χρέωση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας

 

 

Κοινοποίηση                                                         

 1. Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ.
 2. Ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.
 3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 4. ΚΜΗΔΗΣ.

 

Εσωτερική διανομή

 1. Γραμματεία (Αρχείο).
 2. Γραφείο Προμηθειών (Φάκελος Προμήθειας).
 3. Επιτροπή διαγωνισμών.